Skupina hledačů Pravdy. / Group of seekers for The Truth.
 
PortálPříjemFAQCalendarSeznam uživatelůUživatelské skupinyHledatRegistracePřihlášení

Share | 
 

 Ajurvédská strava / Ayurveda and diet

Goto down 
AutorZpráva
द्वैपायन दास
Admin
Admin
द्वैपायन दास

Poèet pøíspìvkù : 182
Join date : 15. 12. 11
Age : 25
Location : Praha / Prague

PříspěvekPředmět: Ajurvédská strava / Ayurveda and diet   21.06.12 20:32

Ajurvédská strava se skládá z jídel, které jsou svěží, chutná, aromatická a připravovaná s láskou. Když jsou tato jídla podávána v inspirující atmosféře, mají léčivou moc odstranit toxiny a elektrochemicky revitalizovat tělo.
Bylinky, koření, zelenina, luštěniny a tak dále napomáhají k udržování fyzické, mentální a duchovní harmonie. Ajurvéda, přírodní léčebná věda popsaná ve Védách, dělí jídlo na šest chutí: sladkou, kyselou, slanou, hořkou, štiplavou a svíravou. Ajurvédští doktoři doporučují zahrnout všechny tyto chutě do každého hlavního jídla. Každý chuť má zvláštní funkci pro vyvážení chuti a následného trávení. Také vzhled, vůně a chuť jsou důležité faktory, které usnadňují trávící proces.

Ajurvédská věda doporučuje vegetariánský způsob života jako ten nejprospěšnější pro lidstvo díky jeho očistnému vlivu na tělo a mysl. Denní potřebná dávka proteinů, které lidské tělo potřebuje, může být jednoduše naplněna plnou vegetariánskou stravou založenou na různých typech fazolí, pečiva z celozrnné mouky, mléčných výrobcích, oříšcích a ovoci, které jsou v hojnosti k dispozici v dané sezóně. Tato věda jasně ukazuje, že neexistuje žádné extra ospravedlnění, ať už výživové, psychologické či fyzické pro jedení masa. Zabíjení živočichů způsobuje pokles základního morálního chování a je příčinou degradace lidstva. Pokud připravujeme ostatní o právo na život kvůli našemu vlastnímu potěšení, podílíme se na těžkém hříchu.

Běžne se věří, že život potřebuje jiný život, aby přežil. I když je život přítomen ve všech bytostech, jsou tu rozdílné typy evoluce a projevů inteligence mezi říší rostlin a živočichů. Stupeň mentální a fyzické bolesti a také vnímání okolního světa a stupeň vědomí je méně rozvinut u roslin ve srovnání se zvířaty. Podle Véd (starodávných textů indixké filosofie) je cílem lidského života poznat Absolutní Pravdu.

Pro splnění této snahy nám indická přírodní věda nabízí dokonalý návod na udržení našeho života při působení co nejmenšího utrpení a ůjmy Matce Zemi. Dále z důvodů zdraví se dnes mnoha lidem doporučuje omezit hladinu cholesterolu v krvi a vyvarovat se obezity přijetím méně kalorické diety. To znamená vyhýbat se červenému masu. Upřímně, je známo, že zelenina je lékem na mnoho nemocí trávící soustavy a onemocnění tlustého střeva.

Ajurvédská moudrost poskytuje hlubší vhled do důvodů, proč bychom se měli rozhodnout pro nejzdravější volbu - stát se vegetariánem. Skutečná povaha masa je mrtvé tělo často několik dní staré, než se dostane do supermarketu. Mrtvé jídlo z jakéhokoliv zdroje je přirozeně tamasické, to znamená, že ubírá z těla vitální energii. Masožravci mají k dispozci mocné žaludky a krátká střeva, které umožňují potravu rychle zpracovat a vyloučit. Tato krátký trávící proces minimalizuje dobu absorbce toxických chemikálií. I tak potřebuje mnoho masožravců po nažrání hodně spát, aby mohli koncentrovat energii na trávení potravy. Lidé ale mají velmi rozdílný trávící trakt, který se nehodí k trávení masa. Jeden by si měl také uvědomit, že když je zvíře vedeno na porážku ječí, produkuje hodně nenormálních zvuků, poskakuje a nesmírně se bojí. Takový strach vyplavuje hodně chemikálií jako je adrenalin a dopamin do masa, které jsou podle Ajurvédy přijímany do lidského těla spolu s masem. Proto je tělo maso jedícího člověka neustále ve stavu vážné úskosti, chronického napětí, pocitu nejistoty a zmatku. Nemoci, která způsobuje strach je složité léčit, jak vysvětluje bylinná léčba. To proto se současná maso jedící populace čelí mnoha závažným nemocem.

Tímto způsobem se jednoduše ztratí kontakt s skutečným vnitřním vědomím, intuitivními pocity a emocionální citlivostí. Také dech masožravců není příjemný protože není způsobovaný jen zbytkovými částicemi v ústech, ale také také kvůli odpadním látkám vylučovaným do plic. Dech masožravců je rychlý a mělký, který u lidí vyvolává strach, nestabilitu a rozrušený emociální stav. Býložravci dýchají hluboko a pomalu a tak zvyšují koncentraci, harmonii a relaxaci. Masožravá zvířata jsou vedena svými insktinkty a nemají jinou volbu, jen jíst maso nebo zahynout. Člověk ale má potřebnou sílu a inteligenci. Ve skutečnosti je nezvratným faktem, že mnoho miliónů jedinců žije jen na vegetariánské stravě.

Všechno životní energie na této planětě pochází nakonec ze slunce. Vegetariánská strava poskytuje nejefektivnější výživu pro lidský organismus, protože rostliny jsou základ potravního řetezce, jsou nejblíže ke zdroji života - ke slunci. Masožavci se ale spoléhají na energii až z druhé (či dokonce vzdálenější) ruky.

Ten, kdo se snaží zvýšit jeho energetickou hodnotu nakonec jistě přijde na to, že na trávení náš organismus potřebuje nejvíce energie a o to méně energie poté zbývá na meditaci a užívání si života. To je důvod, proč Ajurvéda doporučuje dobře připravenou vegetariánskou stravu. V schrnutí můžeme říci, že nejenom že jeden může přežít bez masa, ale určitě bude více zdravý, dosáhne dlouhověkosti, bude cnostnější, krásnější, bude moci lépe meditovat a rozvíjet božské vědomí.

Tato bylinná léčba funguje jen, pokud v ní máte neohroženou víru, jak je řečeno: bhesaje gurau, yadrsi bhavana yasya siddhir bhavati tadrsi "Jakou máte víru v bylinnou léčbu a ve slova pravého duchovního učitele, takovou kvalitu a výsledek obdržíte."

V Ajurvédě všechny kategorie problému začínají u zácpy. Většinou všechno jídlo, co sníme zcela neodejde z organismu. Nějaké stále zůstává v zažívacím traktu a to je původní kořen nemocí. Jako lék na tento problém uchovej před noc v měděném hrnci vodu a ráno po umytí tvé tváře a pusy ji vypij, při pravidelném užívání časem zácpy zmizí. Pokud se zbavíme zácpy, pak letargie a hořečnatý pocit zmizí a projeví se to silou v obličeji.

Jez vždy čerstvá jídla připravená s láskou a čistotou skutečným oddaným Pána Kršny. Po jídle je dobré ujít sto yardů, to pomáhá k lepšímu trávení.

Ti, kteří jedí hořkou zeleninu v měsíci březnu-dubnu, více rýže v dubnu-květnu, více spí přes den v květnu-červnu, nechávají si dělat olejové masáže v černu-červenci, vyhýbají se zelené zelenině v červenci-srpnu, jedí cizrnu v srpnu a září, jedí surový cukr v září-říjnu, jedí ředkvičky v říjnu-listopadu, jedí mastná jída v listopadu-prosinci, jedí fazole s rýží v měsíci lednu-únoru a snídají velmi brzo ráno v měsíci únoru-březnu budou požívat lepšího zdraví a dožijí se vysokého věku.


//

Ayurvedic diet includes foods that are flavorful, appetizing, aromatic and a way of achieving love. When those foods are served in an inspiring atmosphere they posses healing power for removing toxins and for the electrochemical vitalizing of the body. Herbs, spices, vegetables, legumes and so forth helps to maintain physical, mental and spiritual harmony. The Ayurveda, the natural medical science derived by the ancient Veda, classifies the food into six tastes: sweet, sour, salty, bitter, pungent and astringent. Ayurvedic healers recommend to include all of these six tastes at each main meal. Each taste has a peculiar function to balance the appetite and digestion. Also the look, smell and taste of food are important factors to facilitate absorption of the aliments.

The ayurvedic science recommends the vegetarian manner of life as the most beneficial for the mankind by its pure effect on body and mind. The daily protein requirements of the human body can be easily met with a wholesome vegetarian diet based on different types of beans, whole wheat flour, milk products, nuts and fruits that are available in abundance during their season. This science reveals so clearly that does not exist any extra nutritional, physiological or psychological justification for meat eating. Killing a living entity violates one of the primary rules of right conduct and it is cause of degradation for the mankind. If we deprive others of the right to live for the sake of our own pleasure we will be involved in grievous sin.

It is a common belief that a life requires another life to survive. Even though life exists in all beings, there are different degrees of evolution and manifestation of intelligence between the vegetable and the animal kingdoms. The degree of mental and physical pain as well as of the perception of the external world and the level of consciousness is less developed in the plants as compared to the animals. According to the Veda (ancient texts of Indian philosophy) the goal of human life is to know the Absolute Truth.

To fulfill this pursuit the natural Indian science offers us a perfect guide to sustain our life causing the least suffering and harm to mother nature. Furthermore for reason of health, today many people are advised to reduce the intake of cholesterol in the blood and obesity by adopting a low calorie diet. This means avoiding red meat in their diet. In fact, it is found that vegetables are the cure for many digestive illness and reduce the risk of colon disease.

Ayurvedic wisdom provides a deeper insight into the reasons why you really should take the healthiest decision to be vegetarian. The nature of meat flesh is a dead corpse often days old by the time it reaches the supermarket. Dead food from whatever source is tamasic in nature; this means removing vital energy from the organism. Carnivorous animals possess powerful stomachs and short intestines, allowing foods to be processed and expelled fast. This short digestive cycle minimizes decay and the absorption of toxic chemicals. Even so, most carnivores need to sleep a lot following a full meal, so that all energy may be concentrated on food processing. Humans have a very different digestive tract than carnivores not suitable to digest meat. One should also observe that when an animal is taken to be slaughtered it screams, makes many abnormal sounds and jumps being tremendously fearful. Such fear creates a dramatic production of stimulating biochemical such as adrenalin and dopamine within the animals' flesh, which according to the Ayurveda are absorbed by a human during eating this flesh. For this reason the body of a meat-eater is continually in a state of grave anxiety, chronic tension, feelings of insecurity and confusion. Diseases that occur from fear are complex to cure as the herbal medicine explains. That is why today's meat-eating population faces many incurable diseases.

In this way one simply looses touch with the true inner consciousness, intuitive feelings, emotional sensibility. Moreover Carnivores breath smell is very unpleasant because it is not only produced by residual particles in the mouth, but also by waste products discharged in the lungs. The breath rate of carnivores is fast and shallow, associated in humans with fear, instability and agitated emotional state. Herbivores breathe deeply and slowly, inviting concentration of mind, harmony and relaxation. The carnivorous animals are guided by their instinct and have no choice, other eat flesh or perish. Man however posses a discriminating power and acute intelligence. In fact it is an ample evidence that more than millions of individual live on vegetarian food alone.

All vital energy on the planet ultimately comes from the sun. Vegetarian diet provides the most efficient nutriment for the human system, because plants form the basis of the food chain, closest to the source of life itself, which is solar energy. Carnivores rely on second-hand photosynthetic energy, first converted to the flesh of the herbivorous prey.

One who is seeking to raise his energy level must conclude that digestion is one of the greatest demands on our system. That much less energy is available for meditation and enjoyment. That is why the ayurvedic science strongly recommends a regimen of well cooked vegetarian recipes. In summary we can see that not only one can survive without meat but surely will be more healthy, achieving longevity, increasing his virtues, beauty, meditation powers and above all developing a divine consciousness.

This herbal medicine works only when you have unflinching faith in it as it is stated, bhesaje gurau, yadrsi bhavana yasya siddhir bhavati tadrsi, "Whatever amount of faith you carry in the herbal treatment and in the words of a scripturally authentic Spiritual Master that quality and that amount of results you will obtain."

In Ayurveda all categories of health problems begin due to constipation. Usually all the food that we eat does not come out through evacuation. Some still remains in the stomach and that becomes the root cause of ill health. As a remedy to clear this problem keep some water in a copper pot overnight and after washing your face and mouth drink it by doing so, in due course of time your longstanding constipation will be cleared. If long standing stool is out of the stomach and stomach is clean, lethargy and feverish feeling will disappear and vigor on the face will bloom.

Eat always fresh food cooked with love and purity by a genuine devote of Lord Krsna .
Right after eating, walking for hundred yards will help digest the food properly.
Those who eat bitter vegetables in March-April (month of Chaitra in Sanskrit), eat more rice in April-May (Vaisakha), also sleep in the day time in May-June (Jyestha), take a oil massage in June-July (Ashadha), avoid eating green vegetables in July-August (Sravana), eat chickpeas in August-September (Bhadra), those who eat gur (raw sugar) in September-October (Ashvina), those who eat radishes in October-November (Kartika), those who eat oily foods in November-December (Margashirsa), those who drink extra milk in December-January (Pausa), those who eat Khichri (rice and beans boiled together) in the month of January-February (Magha) and eating very early in the morning in the month of Phalguna (February-March) they experience better health increase of life span.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi http://quality-of-goodness.forumczech.com
 
Ajurvédská strava / Ayurveda and diet
Návrat nahoru 
Strana 1 z 1

Povolení tohoto fóra:Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
KVALITA DOBRA / QUALITY OF GOODNESS :: Věrouka / Doctrine :: Ajurvéda / Ayurveda-
Přejdi na: